24 oktober 2019

Advanced SolTech Sweden AB (publ) kvartalsrapport tredje kvartalet 2019

Advanced SolTech Sweden AB (publ), (ASAB) avger rapport för perioden 1 juli till 30 september 2019. ASAB ägs till 51 procent av SolTechs Energy Sweden AB (publ) (”SolTech”) och till 49 procent av Advanced Solar Power Hong Kong (ASP).

ASAB:s funktion inom SolTech-koncernen är att finansiera verksamheten i Kina som bedrivs i de helägda dotterbolagen Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE) och Longrui solar Energy Suqian Co. Ltd (ASRE Suqian).

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 4848 KSEK(-2336) 
· Periodens kassaflöde uppgick till 2370 (38 713) KSEK*
· Kassaflödet för årets första nio månader uppgick till -15 734 KSEK*
· Balansomslutningen uppgick per 2019-09-30 till 1 014 352 KSEK (435 564 per 2018-12-31) 

*kassaflödet påverkas kontinuerligt av upptagande av långfristiga skulder och investeringar i portföljbolagen och kan variera kraftigt mellan enskilda kvartal.

Första, andra och tredje kvartalet i sammandrag                                                                                                      

  • Resultatet efter skatt uppgick per 2019-09-30 under årets första nio månader, till 11 194 KSEK
  • Gröna obligationer har under perioden emitteras med motsvarande totalt 405 MSEK.  Kapitalet har använts för att finansiera förvärvet av en driftsatt solenergiportfölj om 21,4 MW i Kina samt för att återbetala ASAB:s första obligationslån SOLT1, som löpte ut i juni 2019 samt för fortsatta investeringar i nya solanläggningar
  • Installerad kapacitet i portföljbolaget ASRE uppgår per 2019-09-30 till 104,3 MW, vilket på rullande 12 månader förväntas ge en intäkt om ca 110-132 MSEK
  • Arbetet med att överföra ägandet av samtliga aktier i ASRE till ASAB har slutförts 
  • Processen att notera ASAB på First North Growth Market  pågår och planeras,  efter samråd med ASAB:s rådgivare, Carnegie Investmentbank och DNB Markets, att ske under första delen av 2020

Väsentliga händelser sfter periodens utgång

  • ASAB har antagit en ny tillväxtplan med målet att nå 1 000 MW installerad solenrgikapacitet 2023 som är fullt ansluten till elnätet och intäktsgerenerande 2024
  • Efter rapportperiodens utgång har ASAB tagit en ny order om en solanläggning med 12 MW installerad effekt

Delårsrapporten finns tillgänglig på https://www.soltechenergy.com/sv/investerare/advanced-soltech-sweden-ab-publ/finansiella-rapporter/ 

För mer information, vänligen kontakta:
Max Metelius, CFO, Advanced SolTech Sweden AB (publ) Tel: 08-425 010 53. E-post: max.metelius@advancedsoltech.com eller, Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ)
Tel: 070-739 80 00. E-post: 
stefan.olander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 oktober , 2019 Kl. 15.00 CEST. 

Advanced SolTech Sweden AB (publ) – ASAB
I syfte att löpande finansiera investeringarna i Kina, har SolTech-koncernens moderbolag och dess partner i Kina, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. bildat ASAB. ASAB:s verksamhet består i att genom utlåning och/eller genom direktinvesteringar i koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs och löpande underhålls av ASRE, ASRE SUQIAN  och/eller dess helägda lokala dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller man säkerheter i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och kundfordringar). Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550. E-post: ca@mangold.seMer info på www.advancedsoltech.com 

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. I koncernen ingår dotterbolagen SolTech Sales & Support, NP-Gruppen och Swede Energy Power Solutions. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 31 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com 

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i de av ASAB helägda dotterbolagen – Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ”ASRE” ochLongrui solar Energy Suqian Co. LtdSUQIAN” .

Affärsmodellen består i att ASRE och SUQIAN finansierar, installerar, äger och förvaltar solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) sol-el. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på 1 000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till el-nätet år 2024.

ASAB ägs till 51 % av SolTech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av SolTechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc.