22 augusti 2019

Advanced SolTech Sweden AB (publ) kvartalsrapport andra kvartalet 2019

Advanced SolTech Sweden AB (publ), (ASAB) avger rapport för perioden 1 april till 30 juni 2019. ASAB ägs till 51 procent av SolTechs Energy Sweden AB (publ) (”SolTech”) och till 49 procent av Advanced Solar Power Hong Kong (ASP)

ASAB:s funktion inom SolTech-koncernen är att finansiera verksamheten i Kina som bedrivs av systerbolaget Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE).

  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 228 (4 409) KSEK. 
  • Finansnetto uppgick till 4 900 (7 680) KSEK.
  • Periodens kassaflöde uppgick till -1 042 (6 743) KSEK*
  • Balansomslutningen uppgick till 664 801 (222 294) KSEK.

*kassaflödet påverkas kontinuerligt av upptagande av långfristiga skulder och investeringar i portföljbolaget (ASRE) och kan variera kraftigt mellan enskilda kvartal.

Nästa rapport beräknas avges i samband med SolTechs rapport för det tredje kvartalet 2019, den 24 oktober.

Första och andra kvartalet i sammandrag                                                                                                      

  • Resultatet efter skatt uppgick per 2019-06-30 under första halvåret uppgick till 6 346 (6 685) KSEK. 
  • Balansomslutningen per 2019-06-30 uppgår till 664 801 (222 294) KSEK varav 627 287 KSEK utgör lån och investeringar i ASRE. 
  • Under första halvåret har gröna obligationer motsvarande totalt 280 MSEK emitterats. Kapitalet har använts för att delfinansiera förvärvet av en driftsatt solenergiportfölj om 21,4 MW i Kina samt för att återbetala ASAB:s första obligationslån SOLT1, som löpte ut i juni 2019. 
  • Installerad kapacitet i portföljbolaget ASRE per 2019-06-30 uppgår till 93,7 MW, vilket på rullande 12 månader förväntas ge en intäkt om ca 124 MSEK.
  • Arbetet med att överföra ägandet av samtliga aktier i det samägda ASRE fortgår och förväntas vara klart under tredje kvartalet.

För mer information, vänligen kontakta:
Max Metelius, CFO, Advanced SolTech Sweden AB (publ) Tel: 08-425 010 53. E-post: max.metelius@advancedsoltech.com eller, Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ)
Tel: 070-739 80 00. E-post: 
stefan.olander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 augusti, 2019 Kl. 10.00 CEST. 

Advanced SolTech Sweden AB (publ) – ASAB
I syfte att löpande finansiera investeringarna i Kina, har SolTech-koncernens moderbolag och dess partner i Kina, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. bildat ASAB. ASAB:s verksamhet består i att genom utlåning till koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs och löpande underhålls av ASRE eller dess helägda lokala dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller man säkerheter i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och kundfordringar). Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550. E-post: ca@mangold.seMer info på www.advancedsoltech.com 

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. I koncernen ingår dotterbolagen Nyedal Solenergi, NP-Gruppen och Swede Energy Power Solutions. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 28 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com 

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och förvaltar solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) sol-el. Målet är att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som är fullt ansluten till el-nätet år 2022.