22 september 2016

2,84 MW är nu anslutet till elnätet i Kina och genererar intäkter

SolTechs dotterbolag ASRE anslöt i slutet av augusti, som utlovat i delårsrapporten, sin femte solenergianläggning till elnätet – Ningbo Hetson Car Parts Co. Ltd. på 600 KW. Tidigare anslutna 2,24 megawatt (MW) ökade därmed till totalt 2,84 MW, vilket på rullande 12 månaders basis beräknas generera cirka 5,25 MSEK i intäkt.

Under resterande delen av 2016 planerar ASRE att ansluta ytterligare tio (10) anläggningar motsvarande 13,63 MW till elnätet. Av dessa är tre färdigbyggda och väntar på att anslutas, tre är under byggnation och fyra har planerad byggstart i närtid. Totalt planerar ASRE följaktligen att ha 16,47 MW anslutna vid årsskiftet, som per rullande tolv månaders period beräknas generera en intäkt strax under 30 MSEK.  

VD Frederic Telander i en kommentar:

  • Genom att använda lokala partners för installation och driftsättning av ASRE:s anläggningar i Kina har vi låga fasta kostnader, men är samtidigt flexibla och kan växa snabbt. Undantaget engångskostnader bl. a för att etablera ASRE är vi redan nu kassaflödespositiva med 2,84 MW anslutet till elnätet. Med 16,47 MW anslutet når vi god lönsamhet. Vårt mål att bygga 25 MW solenergikapacitet under 2016 kvarstår, varav resterande 8,53 MW planeras att anslutas till elnätet under första kvartalet 2017.

För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com

Om SolTech Energy

SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen

SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad kapacitet på 230 MW som 2020 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.