VD Stefan Ölander kommenterar artikeln ”Ilskan: 45 Mkr ”gavs bort” i Dagens Industri

DI har publicerat en artikel på nätet den 20/9 och i papperstidningen den 21/9 skriven av journalisten Martin Lindgren. Jag blev intervjuad av Martin den 17/9 och gav min och styrelsens syn på övertilldelningsemissionen som Martin ville skriva om. Jag har även givits möjlighet att läsa mina citat.

Men eftersom artikeln publicerats med braskande rubriker och flera sakfel samt feltolkningar vill jag gärna ge min syn på det hela så att våra aktieägare kan skapa sig en egen uppfattning.

Det är av stor vikt att slå fast att vi är mycket stolta och glada över det enorma intresse vårt bolag fått med 590% överteckning och totalt 676 Mkr i teckningsanmälningar. Stort tack för förtroendet.

Innan jag ger en beskrivande syn på hur styrelsen beslutat kring tilldelningen i övertilldelnings-emissionen vill jag kort kommentera de mest iögonfallande sakerna i DIs artikel:

  • 45 Mkr har inte givits bort, det är ett grovt felaktigt påstående. Övertilldelningsemissionen var på 46 Mkr och lite drygt en majoritet av detta tecknades av externa investerare som självklart betalade 12 kr st per aktie som alla andra också gjort
  • Soltech har inte brutit mot Aktiebolagslagen på något sätt. Styrelsen har följt tilldelningsprinciperna som godkänts av Finansinspektionen i emissionens prospekt
  • Beslutet om kursen på 12 kr i övertilldelningsemissionen togs i augusti, dagarna innan prospektet godkändes av Finansinspektionen då kursen stod i ca 15 kr, inte tre dagar efter emissionens stängning då kursen stod i 23 kr
  • Di lyfter fram rubriker och texter som ”Ilskan efter rabatt”, ”Småägare är bittra”, ”Soltechs övertilldelning kritiseras”. Jag har respekt för de som är besvikna för att de inte fick köpa fler aktier men anser ändå att Di överdriver. Det är inte en enda aktieägare som ringt mig, 5 st har mailat och 14 st har skrivit negativa kommentarer på Avanza/Placera chatten där vi har 27 000 av våra över ca 40 000 ägare

Nu ska jag försöka förklara vår syn på hur vi fördelade aktierna i övertilldelningsemissionen. Jag vill poängtera att 100% av företrädesemissionen på 98 Mkr självklart gick till existerande aktieägare. Det är inte ovanligt att bolag gör riktade emissioner till institutionella investerare där befintliga aktieägare inte ges möjlighet att vara med alls.

Det övergripande målet med övertilldelningsemissionen är självklart att gagna bolaget och bolagets aktieägare på lång sikt och all tilldelning har skett på affärsmässiga grunder i enlighet med de möjligheter prospektet ger.

Det vi sett under åren är att en bred aktieägarkrets gagnat bolaget och aktieägarna. Detta bland annat tack vare att det finns en stor handel i aktien, dvs det är lätt att både kliva in och ur, samtidigt som att en stor ägarkrets gynnar bolaget i både publicitet och förmåga att exempelvis ta in kapital för tillväxt. Detta vittnar om inte annat den kraftiga överteckningen på 590% om.

För att diversifiera och sprida ägandet ytterligare har en del av övertilldelningen tillskrivits hela drygt 4 500 nya aktieägare. Vidare har styrelsen också sett stort värde i att få in en ny ägarkrets av professionella investerare som bedöms kunna bidra till bolagets utveckling genom sina nätverk och affärsverksamheter. Slutligen har nyckelpersoner i koncernen fått möjlighet att delta i en mycket begränsad omfattning, som självklart ligger i linje med den maximala tilldelning som kan ske enligt inkomstskattlagen. Detta för att skapa engagemang och en bredare pilotskola.

Sammantaget har styrelsen gjort bedömningen att den beslutade tilldelningen i övertilldelningsemissionen enligt ovan är det som gagnar bolaget bäst på lång sikt. Vi har respekt för att det finns andra sätt att se på situationen och en annan styrelse hade kanske tagit andra beslut. Men vi har efter vår bästa förmåga agerat enligt vår målbild att integrera solenergi i samhället, att fortsätta växa och bygga ett ännu bättre bolag än vad vi har idag och att bygga ett större och större värde för våra aktieägare.

Jag hoppas att dessa rader ger en nyanserad bild av hur styrelsen har agerat och att den kan fungera som motpol mot DIs artikel. Alla som vill diskutera detta får gärna ringa mig på
070-739 80 00 eller maila på stefan.olander@soltechenergy.com.

Med vänlig hälsning/Stefan Ölander